Справки.net
Почтовые индексы России поиск сокращения
 Поиск по почтовому индексу: (3-6 первых цифр индекса, например: 6123)

Почтовые индексы - Республика Тыва


Дзун-Хемчикский район

  Населенные пункты
Адыр-Тей м. - 668110
Айлыг-Ой м. - 668110
Ак-Баалыг м. - 668110
Ак-Шат м. - 668110
Аккара-Суг м. - 668110
Аккожагар м. - 668110
Акхая м. - 668110
Алдыы-Ховужук м. - 668110
Арыг Бажы м. - 668110
Бажын-Алаак с. - 668114
Баян-Тала с. - 668121
Бедии-Элезин м. - 668121
Бедик-Тей м. - 668121
Белдир Бажы м. - 668121
Белдир-Шат м. - 668121
Бозур-Даг м. - 668121
Борахоль м. - 668121
Борбак-Тал м. - 668121
Бош-Даг м. - 668121
Булун-Терек м. - 668121
Даштыг Одек м. - 668121
Дон-Терек м. - 668121
Донгурун м. - 668121
Дувурен м. - 668121
Ийме с. - 668115
Калчан Орук м. - 668115
Кара-Даг м. - 668115
Кирсарай п. - 668115
Кожагар м. - 668115
Комбужак м. - 668115
Кудук м. - 668115
Кудук Бажы м. - 668115
Кулузун м. - 668115
Кургаг-Кара-Суг м. - 668115
Куу-Даг м. - 668115
Кызыл-Даш м. - 668115
Кызыл-Хавак м. - 668115
Кызыл-Хадын м. - 668115
Кызыл-Чыраа м. - 668115
Мажалык м. - 668115
Мыяктыг м. - 668115
Оймак м. - 668115
Сарыг-Сиген м. - 668115
Сесеге м. - 668115
Сыын Чурээ м. - 668115
Талдыг-Чарык м. - 668115
Теве-Хая с. - 668117
Тербе-Даш м. - 668117
Терек м. - 668117
Теректиг Чарык м. - 668117
Тывылбас м. - 668117
Узун-Кара-Суг м. - 668117
Улуг Даг м. - 668117
Улуг-Кызыл м. - 668117
Улуг-Хову м. - 668117
Устуу-Хадын м. - 668117
Хавак-Бажы м. - 668117
Хайыракан с. - 668116
Хайыракан Баары м. - 668116
Хараганныг Даг м. - 668116
Хараганныг-Узук м. - 668116
Хараганныг-Хову м. - 668116
Хаялыг-Даг м. - 668116
Хову-Аксы м. - 668116
Ховужук м. - 668116
Хондергей с. - 668113
Хорум-Даг с. - 668113
Чадан г. - 668110
Чангыс-Хадын м. - 668113
Чинге-Даг м. - 668113
Чинге-Оорга м. - 668113
Чодар м. - 668113
Чолдак-Кара-Суг м. - 668113
Чолдан-Кара-Суг м. - 668113
Чыраа-Бажы с. - 668101
Чыргакы с. - 668101
Шанчыг-Арты м. - 668101
Шарлан м. - 668101
Шеми с. - 668112
Шиви-Кудуруу м. - 668112
Шык-Бажы м. - 668112
Эдер-Даг м. - 668112
Эл-Бажы м. - 668112
Элдиг-Хем с. - 668112
Элезин-Бажы м. - 668112
Элезинниг-Хову м. - 668112
Элезинниг-Чарык м. - 668112

 
 
 
Rambler's Top100

Copyright © XX-XXI Spravki.net Суббота 25.06.2022 08:29